نظرسنجی کتابخانه

نظر سنجی در مورد سایت کتابخانه دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • بخش مورد نظر*
  2
 • راهکار، نظر و انتقاد*
  3
 • پست الکترونیکی*
  4
 • زمان ارسال نظر*
  5
 • کتاب های کتابخانه چه قدر نیاز شما را تامین میکند؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • سقف تعداد کتب مجاز برای امانت مناسب است؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  7
 • نحوه برخورد و همکاری کارکنان با شما چگونه بوده است؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  8
 • کتاب های مرجع کتابخانه تا چه اندازه رضایت شما را فراهم میکند؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  9
 • چقدر از نحوه سفارش و تامین منابع کتابخانه رضایت دارید؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  10
 • چقدر راهنماها و علائم نصب شده برقفسه ها در یافتن منابع مورد نظرمفید میباشد؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  11
 • آیا از ساعات استفاده از کتابخانه راضی هستید؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  12
 • تا چه اندازه خدمات ارائه شده در کتابخانه رضایت شما را فراهم کرده است؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  13
 • تا چه اندازه از نحوه عملکرد وهمکاری کارکنان کتابخانه رضایت دارید؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  14